Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Notariusz Jaworzno
telefon kontaktowy

+48 32 785 86 36

akt notarialny

akt notarialny

akt notarialny

Akt notarialny

dokument urzędowy sporządzany przez notariusza w określonej przez prawo formie, jeśli pojawia się taki wymóg ustawowy lub strona wyraża taką wolę. Tworzony w celu zatwierdzenia czynności prawnej. Powinien być sporządzony w języku polskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient wymaga aktu w języku obcym. Szczegółowe postępowanie z aktami notarialnymi oraz forma sporządzania ich jest określona przez polskie prawo w artykułach 91-95 ustawy „Prawo o notariacie” z dnia 14 lutego 1991 r.

Ustawa o notariacie dokładnie mówi o tym, jakie elementy powinien zawierać akt notarialny. Składa się on z kilku podstawowych części. Pierwszą część aktu notarialnego stanowią: data i miejsce zawarcia aktu, imiona, nazwiska i nazwiska rodziców stron, imię i nazwisko oraz siedzibę notariusza oraz sposób potwierdzenia tożsamości stron. Po części stanowiącej treść aktu – informacje dotyczące danej czynności notarialnej, zamieszczone są informacje na temat taksy notarialnej, podatków oraz opłaty skarbowej. Następnie umieszczone są stwierdzenia dotyczące odczytania, rozumienia, zatwierdzenia i podpisania aktu notarialnego. Ostatnią część stanowią podpisy osób biorących udział w akcie, obecnych przy jego podpisaniu (np. tłumacza) oraz podpis notariusza.

Forma aktu notarialnego jest bardzo ważna w sytuacjach, gdy wymaga tego ustawa, a niezachowanie takiej formy skutkuje nieważnością danej czynności. Np. podczas kupna nieruchomości podpisanie standardowej umowy pisemnej oraz zapłacenie całości ceny nie przenosi własności nieruchomości. Według prawa czynność taka jest nieważna, a zbywca dalej posiada prawa do owej nieruchomości, aby ta czynność była prawomocna należy sporządzić akt notarialny.

Przed podpisaniem aktu notarialnego, strony powinny się z nim dokładnie zapoznać i potwierdzić zrozumienie zarówno treści, jak i jego znaczenia, a także wyrazić zgodę na jego wolę. Strony mogą otrzymać odpisy aktu notarialnego mające taką samą moc prawną jak oryginalny akt notarialny. Taki odpis jest podpisywany przez notariusza, a następnie opatrzony pieczęcią i parafowany na złączach. Sam oryginał aktu notarialnego pozostaje zawsze w kancelarii notarialnej przez okres 5 lat.