Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Notariusz Jaworzno
telefon kontaktowy

+48 32 785 86 36

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tych czynności w języku obcym m.in. korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Na życzenie Klientów podczas dokonywania projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.