Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Notariusz Jaworzno
telefon kontaktowy

+48 32 785 86 36

notariusz

notariusz

notariusz

Notariusz

Zwany sędzią lub rejentem. Kiedyś była to osoba uprawniona do sprawowania władzy w imieniu monarchy. W czasach obecnych notariuszem nazywamy osobę zaufania publicznego mianowaną przez Ministra Sprawiedliwości mającą uprawnienia do sporządzania dokumentów notarialnych na życzenie stron lub jeśli istnieje taki wymóg prawny. Posługuje się on pieczęcią z orłem białym, a wszystkie akta sporządzone przez niego mają charakter urzędowy. Notariusz może prowadzić kancelarię tylko w jednym lokalu i miejscowości, w której Minister Sprawiedliwości wyznaczył mu siedzibę kancelarii. Ma on także obowiązek przestrzegania podstawowych zasad moralnych oraz zasad zamieszczonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza uchwalonego przez Krajową Radę Notarialną.

Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczeń, aktów poświadczeń o dziedziczeniu, protestów, weksli czy czeków. Notariusz zajmuje się także spisywaniem protokołów, wypisami, odpisami i wyciągami dokumentów, a także projektami aktów oświadczeń i innych dokumentów. Może także przyjąć na przechowanie dokumenty, pieniądze , papiery wartościowe oraz potwierdzić pełnomocnictwo, dzięki któremu można załatwić większość spraw w urzędach, gdyż tylko pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie jest dla urzędów wystarczająco wiarygodne.
Każdemu notariuszowi przysługuje ochrona obejmująca wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Każdy notariusz ma zakaz dokonywania czynności notarialnych jeśli dotyczą one: jego samego, jego współmałżonki, krewnych i powinowatych z nim w linii prostej bez ograniczenia stopnia oraz w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie, a także osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli oraz będących z nim w bliskim stosunku.
Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła 26 rok życia, posiada obywatelstwo polskie, może korzystać z wszystkich praw cywilnych i obywatelskich, posiada predyspozycje do wykonywania zawodu notariusza, ukończył wyższe studia prawnicze z tytułem magistra, odbył aplikację notarialną, złożył egzamin notarialny, a także pracował przynajmniej 3 lata jako asesor notarialny.

Wynagrodzeniem dla notariusza jest tzw. taksa notarialna, określana na podstawie umowy ze stroną, której wysokość jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy.